Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 20 Tháng Tám, 2021

Đây là phần cập nhật từ Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland dành cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng ta đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi. Trang web được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy kiểm tra trang này thường xuyên.

Tất cả các cá nhân trong Quận Alameda phải đeo khăn che mặt – bất kể tình trạng tiêm chủng – khi ở trong nhà ở nơi làm việc và môi trường công cộng, với các trường hợp miễn trừ có giới hạn. Quận cũng đề nghị các doanh nghiệp nên cung cấp sẵn khăn che mặt cho các cá nhân bước vào cơ sở kinh doanh. Những Thắc Mắc Thường Được Nêu Ra của quận về việc che mặt trong nhà và tại nơi làm việc cung cấp hướng dẫn về trách nhiệm kinh doanh, bao gồm cả các đòi hỏi về biển báo.

Tiêm chủng vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại COVID-19, ngăn ngừa hầu hết các trường hợp nhập viện và tử vong liên quan. Quận Alameda đã đăng tải Bộ Công Cụ Tiêm Chủng Cho Hãng Sở dành cho các doanh nghiệp quan tâm đến việc hỗ trợ nhân viên của họ để được chủng ngừa.

Chương Trình Trợ Cấp Của Tiểu Bang Mở Lại với Các Khoản Trợ Cấp lên đến $25,000

Chương Trình Trợ Cấp Cứu Giúp Tiểu Thương Trong Thời COVID-19 Của California đã mở lại với Đợt 7 cho những người nộp đơn trong danh sách chờ đợi từ một số đợt trước cho đến hết ngày 16 Tháng Chín. Các đơn xin mới sẽ không được chấp nhận trong đợt này. Các khoản trợ cấp từ $5,000 đến $25,000 dựa trên doanh thu hàng năm như được ghi trong tờ khai thuế gần đây nhất của quý vị.

Thứ Sáu Tới, Ngày 27 Tháng Tám, Đợt 8 Chỉ dành cho Các Tổ Chức Văn Hóa Phi Lợi Nhuận sẽ mở ra và kéo dài đến hết ngày 8 Tháng Chín. Các tổ chức văn hóa phi lợi nhuận đủ điều kiện phải hoàn tất một đơn xin mới cho dù họ đã nộp đơn xin trong các đợt trước.

Cơ hội đầu tiên dành cho các doanh nghiệp chưa nộp hồ sơ trước đó được nộp một đơn xin mới sẽ đến trong Đợt 9 (từ ngày 9 Tháng Chín đến hết ngày 30 Tháng Chín). Những người nộp đơn trong danh sách chờ đợi từ một số đợt trước cũng sẽ được cứu xét trong đợt này và không cần phải nộp đơn lại.

Hãy xem xét danh sách các buổi hội thảo trên web trong phần sau của email này và trên mạng để biết các buổi hội thảo sắp tới để giúp quý vị nộp đơn xin tài trợ.

SBA Cung Cấp Số Tiền Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu EIDL lên đến $15,000

Nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận của quý vị ở khu vực có lợi tức thấp, quý vị có thể đủ điều kiện để nhận số tiền ứng trước Khoản Vay Do Thảm Họa Gây Thiệt Hại Kinh Tế (EIDL) lên đến $15,000 của liên bang. Những “khoản ứng trước” này giống như các khoản trợ cấp, và không cần phải hoàn trả. Quý vị không cần phải đủ điều kiện hoặc chấp nhận một khoản vay để nhận các khoản ứng trước. Phần lớn Oakland ở phía dưới I-580 có đủ tiêu chuẩn là khu vực lợi tức thấp.

  1. Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu EIDL lên đến $10,000 nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận của quý vị ở khu vực có lợi tức thấp, bị mất hơn 30% doanh thu, và có 300 nhân viên trở xuống.
  2. Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu Bổ Sung $5,000 nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận của quý vị ở khu vực có lợi tức thấp, bị mất hơn 50 phần trăm doanh thu, và có 10 nhân viên trở xuống.

Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu Bổ Sung có thể kết hợp với EIDL gốc và/hoặc Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu EIDL với tổng số tiền lên đến $15,000.

Nếu trước đây quý vị chưa nộp đơn xin EIDL, hãy nộp đơn xin bây giờ!

Nếu trước đây quý vị đã nộp đơn xin EIDL, SBA phải liên lạc với quý vị để cung cấp thông tin chi tiết. Nếu không tìm thấy email đó, quý vị có thể liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Bị Thảm Họa của SBA ở số 1-800-659-2955 (TTY 1-800-877-8339) hoặc qua email tại TargetedAdvance@sba.gov để yêu cầu một lời mời mới. Hãy chắc chắn bao gồm số đơn xin đã nộp của quý vị.

Mặc dù các đơn xin phải được nộp bằng tiếng Anh, SBA cung cấp tài liệu bằng các ngôn ngữ khác nhau để giúp quý vị hiểu các đòi hỏi về tính cách đủ điều kiện, điền vào đơn xin và trả lời các câu hỏi thường được nêu ra.

Cổng Thông Tin Xóa Nợ Khoản Vay PPP

SBA đã ra mắt một cổng nộp đơn rút gọn để cho phép những người đi vay qua Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương nhận được các khoản vay lên đến $150,000 có thể nộp đơn xin xóa nợ trực tiếp qua SBA. Người đi vay có thể nộp đơn xin xóa nợ khoản vay PPP sau khi tất cả số tiền vay mà người đi vay yêu cầu xóa nợ đã được sử dụng hết, cho đến ngày đáo hạn của khoản vay.

Kiểm chứng xem nơi cho vay của quý vị có tham gia vào việc xóa nợ trực tiếp qua SBA hay không và sử dụng cổng thông tin của SBA để nộp đơn xin. Các câu hỏi trong cổng thông tin tương ứng với những câu hỏi trên mẫu SBA 3508S. Sau khi nộp đơn, nhớ phải theo dõi đơn xin xóa nợ của quý vị.

Nếu nơi cho vay của quý vị không tham gia vào cổng thông tin của SBA, quý vị phải nộp đơn xin xóa nợ qua nơi cho vay của quý vị. Người cho vay của quý vị có thể cung cấp cho quý vị Mẫu SBA 3508, Mẫu SBA 3508EZ, Mẫu SBA 3508S hoặc một nơi cho vay tương đương. Nơi cho vay của quý vị có thể cung cấp thêm hướng dẫn về cách nộp đơn xin và có thể theo dõi để xin thêm tài liệu.

Người vay cần sự hỗ trợ về việc xóa nợ trực tiếp có thể liên lạc với trung tâm hỗ trợ xóa nợ chuyên dụng của SBA ở số (877) 552-2692, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trung tâm cuộc gọi chỉ có thể hỗ trợ những người nộp đơn xin xóa nợ trực tiếp; Tất cả những người đi vay khác nên liên lạc trực tiếp với nơi cho vay PPP của họ.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các chi tiết bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Tiếp Thị Trong Ngày Lễ: Chuẩn Bị Doanh Nghiệp Của Quý Vị cho Những Ngày Lễ
Thứ Hai, ngày 23 Tháng Tám, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Solano
Miễn Phí

Trở Lại Làm Việc: Cập Nhật Về COVID-19
Thứ Ba, ngày 24 Tháng Tám, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Cómo financiar su negocio (en Español)
Thứ Ba, ngày 24 Tháng Tám, 6 – 9 giờ tối
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Phải Biết Nhu Cầu Bảo Hiểm cho Tiểu Thương
Thứ Tư, ngày 25 Tháng Tám, 9 – 11 giờ sáng
SCORE Đông Vịnh
$15

Tài Chánh Tiểu Thương 101
Thứ Tư, ngày 25 Tháng Tám, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Tiếp Thị Các Dịch Vụ Của Quý Vị Trong Thời Điểm Đầy Thử Thách
Thứ Tư, ngày 25 Tháng Tám, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Quý Vị Có Thể Trả Tiền Chuộc cho Dữ Liệu Của Mình Không? Hãy Tìm Hiểu Về An Ninh Mạng NGAY BÂY GIỜ!
Thứ Tư, ngày 25 Tháng Tám, 1:30 – 2:30 chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Đối Phó với Những Thách Thức trong Việc Mở Cửa Trở Lại
Thứ Tư, ngày 25 Tháng Tám, 3 – 4 giờ chiều
Giải Pháp Hữu Hiệu và Phòng Thương Mại Người Mỹ Gốc Phi Châu Tại Oakland
Miễn Phí

Điều Hướng Việc Trở Lại Việc Làm Của Chúng Ta: Phần 1 – Bắt Tay Vào Việc
Thứ Tư, ngày 25 Tháng Tám, 4 – 5 giờ chiều
Phòng Thương Mại Thành Phố Oakland
Miễn Phí

Quản Lý Món Nợ
Thứ Năm, ngày 26 Tháng Tám, 11 giờ sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Cần Nhân Viên?! Các Giải Pháp Thiết Thực cho Sự Thử Thách Của Tiểu Thương
Thứ Năm, ngày 26 Tháng Tám, 1 – 2 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Các Khoản Vay Do Thảm Họa Gây Thiệt Hại Kinh Tế: Chúng Có Phù Hợp với Quý Vị Không?!
Thứ Năm, ngày 26 Tháng Tám, 3:30 – 4:30 p.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Phụ Nữ Da Đen trong Thương Trường: Tăng Trưởng, Tác Động, và Cộng Đồng
Thứ Năm, ngày 26 Tháng Tám & Thứ Sáu, ngày 27 Tháng Tám
CEO Tạo Nên Làn Sóng
$47-$197

Điều Hướng Việc Trở Lại Việc Làm Của Chúng Ta: Phần 2 – Điều Hướng Nơi Làm Việc Mới
Thứ Sáu, ngày 27 Tháng Tám, 9 – 10:30 sáng
Phòng Thương Mại Thành Phố Oakland
Miễn Phí

Tài Trợ Cứu Trợ Của CA: Hãy Sẵn Sàng cho Đợt Mở Cửa Kế Tiếp!
Thứ Hai, ngày 30 Tháng Tám, 3 – 4 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Tài Trợ Cứu Trợ Của CA: Hãy Sẵn Sàng cho Đợt Mở Cửa Kế Tiếp!
Thứ Ba, ngày 31 Tháng Tám, 10:30 – 11:30 sáng
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 9 Tháng Chín, 10 giờ sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Hội Nghị Thượng Đỉnh Trên Mạng Tuần Lễ Tiểu Thương 2021
Thứ Hai, ngày 13 Tháng Chín – Thứ Tư, ngày 15 Tháng Chín, 8 giờ sáng – 3 giờ chiều
SBA
Miễn Phí

Giới Thiệu về Kinh Doanh Nhà Hàng cho Người Nói Tiếng Tây Ban Nha
Thứ Tư, ngày 15 Tháng Chín, 11 giờ sáng – 12:30 chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Lớp Học Về Dịch Vụ Pháp Lý Trên Mạng
Thứ Năm, ngày 23 Tháng Chín, 4 – 6 giờ chiều
Ủy Ban Luật Sư về Dân Quyền
Miễn Phí

Tiếp Cận Công Bằng với Tín Dụng Tiểu Thương
Thứ Năm, ngày 14 Tháng Mười, 10 giờ sáng – 1 giờ chiều
Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang San Francisco
Miễn Phí