Cập Nhật Những Nguồn Tài Nguyên Trợ Giúp Thương Nghiệp – EWDD 25 Tháng Chín, 2020

Sở Phát Triển Kinh Tế & Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland sẽ thỉnh thoảng gửi tin tức cập nhật cho các thương nghiệp, tổ chức bất vụ lợi, nhà thầu độc lập và các tổ chức hợp tác với chúng tôi để yểm trợ họ.

Posted: September 25th, 2020 2:23 PM

Last Updated: January 20th, 2021 7:49 PM

Đây chỉ là vài đặc điểm của các nguồn tài nguyên đang được cung cấp. Muốn biết chi tiết về tất cả các chương trình yểm trợ hiện có, xin đến trang web Tài Nguyên cho Thương Nghiệp & Công Nhân.

Đã có Các Chương Trình Cấp Khoản theo Đạo Luật CARES

Thành Phố đã loan báo có ba chương trình cấp khoản do ngân khoản của Đạo Luật CARES của Tiểu Bang California tài trợ để yểm trợ giới tiểu thương, nghệ sĩ và các tổ chức bất vụ lợi bị ảnh hưởng vì cơn đại dịch COVID-19. Theo chỉ thị của Hội Đồng Thành Phố và các mục tiêu công bằng của Thành Phố, các ngân khoản yểm trợ khẩn cấp của Đạo Luật CARES này được dành cho các thương nghiệp, cá nhân và tổ chức yếu thế nhất, và không thể sử dụng những nguồn cứu trợ thông lệ, gồm cả các thương nghiệp và cá nhân trong Những Khu Vực Cơ Hội và các địa phận khác có lợi tức thấp theo dữ kiện kiểm kê dân số và những thành phần gặp trở ngại khó tìm được vốn cứu trợ, kể cả các chương trình liên bang trước đây.

Qua Quỹ Oakland CARES cho Nghệ Sĩ và Các Tổ Chức Nghệ Thuật Bất Vụ Lợi, $1.425 triệu cấp khoản sẽ được dành cho cá nhân mỗi nghệ sĩ và các tổ chức nghệ thuật bất vụ lợi, với số tài trợ tối đa là $20,000 dành cho các tổ chức nghệ thuật bất vụ lợi và $3,000 dành cho cá nhân mỗi nghệ sĩ. Thời gian nộp đơn xin cấp khoản cho nghệ sĩ và các tổ chức nghệ thuật bất vụ lợi sẽ chấm dứt vào lúc 1 giờ chiều Thứ Sáu, 9 Tháng Mười, 2020. Quý vị có thể đọc điều kiện xin tài trợ và điền đơn trên mạng bằng bốn thứ tiếng tại: https://www.cciarts.org/Oakland_CARES_Fund.html

Chương Trình Cấp Khoản Tiểu Thương của Oakland theo Đạo Luật CARES sẽ phân phối các cấp khoản tổng cộng đến hơn $4 triệu cho giới tiểu thương tại Oakland. Các cấp khoản $10,000 này có thể được dùng để trang trải phí tổn hoạt động hằng ngày, chẳng hạn như trả lương công nhân, tiền thuê nhà và nợ cố định. Thời gian nộp đơn xin cấp khoản cho giới tiểu thương sẽ chấm dứt vào lúc 5 giờ chiều Thứ Hai, 12 Tháng Mười, 2020. Quý vị có thể đọc điều kiện xin tài trợ và điền đơn trên mạng bằng bốn thứ tiếng tại: https://mainstreetlaunch.org/oakland-cares-act-grant/

Một chương trình thứ ba, Quỹ Oakland CARES Cấp Khoản cho Tổ Chức Bất Vụ Lợi, sẽ dành $850,000 để tài trợ theo từng cấp khoản $25,000 cho các tổ chức bất vụ lợi đang cung cấp các chương trình và dịch vụ nhằm đối phó với ảnh hưởng của COVID-19 và nhu cầu của cư dân và thương nghiệp có lợi tức thấp trong các lãnh vực sau đây:

  • Y Tế & Nhân Vụ
  • Phát Triển Kinh Tế & Lao Động
  • Yểm Trợ Pháp Lý
  • An Ninh Thực Phẩm
  • Các Dịch Vụ cho Người Vô Gia Cư và Yểm Trợ Người Thuê
  • Giáo Dục

Thời gian nộp đơn xin cấp khoản cho các tổ chức bất vụ lợi sẽ chấm dứt vào lúc 5 giờ chiều Thứ Tư, 14 Tháng Mười, 2020. Quý vị có thể đọc điều kiện xin tài trợ, chi tiết hội thảo trên web và điền đơn trên mạng tại: https://communityvisionca.org/oaklandcares/

Đây là chương trình cấp khoản mới nhất do Đạo Luật CARES tài trợ được Thành Phố Oakland thành lập. Các chương trình cấp khoản cho người thuê nhà và chủ nhà có lợi tức thấp cũng như đã có loan báo một RFQ để tài trợ cho người thuê nhà và chủ nhà có lợi tức thấp và trung bình hồi đầu tháng này. Hãy tìm hiểu thêm về Quỹ Tài Trợ $36.9 triệu của Đạo Luật CARES tại: oaklandca.gov/topics/coronavirus-aid-relief-and-economic-security-cares-act-funding

Các Đạo Luật Mới Của Tiểu Bang

Vào ngày 17 Tháng Chín, 2020, một đạo luật mới (SB 1159) đã được Thống Đốc Gavin Newsom ký ban hành mở rộng thêm mức tiếp nhận bồi thường lao động và giúp các nhân viên đáp ứng đầu tiên, nhân viên chăm sóc sức khỏe và những người thử nghiệm bị nhiễm vì bộc phát siêu vi khuẩn này tại nơi làm việc dễ được yểm trợ cần thiết hơn, gồm cả dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết và các quyền lợi bù đắp lương bổng. Đọc Các Thắc Mắc Thường Gặp về SB 1159. Đạo luật này có hiệu lực ngay lập tức.

Thống Đốc cũng đã ký ban hành AB 685 để bảo đảm thông báo nhanh chóng cho nhân viên và các viên chức sức khỏe công cộng địa phương và tiểu bang về những trường hợp bị nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc. Thông báo này sẽ giúp công nhân áp dụng các biện pháp đề phòng như thử nghiệm, nhờ trợ giúp y tế hoặc tuân hành các chỉ thị cách ly. Các thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Giêng, 2021 cho đến 1 Tháng Giêng, 2023. Hãy tìm hiểu thêm tại: https://www.dir.ca.gov/dosh/Coronavirus/AB6852020FAQs.html

Xem những đường nối đến các buổi hội thảo trên web về Luật Lao Động Tiểu Bang dưới đây.

Quận Alameda Bước Vào Tầng Đỏ

Vào ngày 22 Tháng Chín, Tiểu Bang California đã loan báo Quận Alameda thuộc Tầng Đỏ trong Sơ Đồ bốn tầng theo màu cho một nền Kinh Tế An Toàn hơn. Trong một bản thông cáo báo chí, Quận này cho biết sẽ không có thay đổi nào tức thời về các hoạt động được phép hoặc bị cấm. Từ giờ đến hết ngày 6 Tháng Mười, các viên chức sức khỏe Quận sẽ theo dõi những vụ bị nhiễm được điều chỉnh, tỷ lệ bị nhiễm và các mốc đo lường khác để bảo đảm tình trạng vẫn ổn định. Muốn biết danh sách các hoạt động đang được phép và bị cấm tại Quận Alameda, hãy đến: https://covid-19.acgov.org/sip.page.

Cơ Hội Xin Cấp Khoản

Qũy Yểm Trợ Thương Nghiệp Thiết Yếu và Quỹ Thể Thức An Toàn COVID-19 Đưa California Trở Lại Làm Việc đang có các cấp khoản đến tối đa là $10,000 cho những người có khế ước bảo hiểm Quỹ Tiểu Bang để giúp trợ cấp phí tổn an toàn liên quan đến COVID-19 như mua kính an toàn, mặt nạ (khẩu trang), bao tay, tiếp liệu chùi rửa và dịch vụ, và cải biến nơi làm việc. Các phí tổn phần chính phải có liên quan đến vấn đề an toàn của nhân viên. Xem FAQ’s (Các Thắc Mắc Thường Gặp) của họ để biết thêm chi tiết. Thời gian nộp đơn chấm dứt vào ngày 30 Tháng Chín.

Những Buổi Hội Thảo Sắp Tới Trên Mạng & Hội Thảo Trên Web

Gia Tăng Mức Tiếp Xúc với Khách Hàng Trong Những Lúc Khó Khăn
Thứ Hai, 28 Tháng Chín, 3 – 5 chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Những Cách Hoạt Động Thích Hợp Nhất Hiện Nay của Nhà Hàng Trong Thời Gian Có COVID
Thứ Ba, 29 Tháng Chín, 9 giờ sáng – trưa
East Bay SCORE
Giá Thường Lệ: $40; Giá Hạ: $15

Hội Thảo về Luật Lao Động Tiểu Bang và Thuế Lương Bổng
Thứ Ba, 29 Tháng Chín, 9 giờ sáng – 3:30 chiều
Bộ Giao Tế Kỹ Nghệ & Bộ Phát Triển Việc Làm California
Miễn Phí

Tận Dụng Website Của Quý Vị
Thứ Tư, 30 Tháng Chín, 10 – 11 sáng
GoBiz
Miễn Phí

Đại Hội Giới Thiệu Vốn Vùng Vịnh Hằng Năm Kỳ Thứ 12
Thứ Sáu, 2 Tháng Mười, 9 giờ sáng – 5:30 chiều
Liên Minh Phát Triển Cộng Đồng
$30

Hội Thảo về Luật Lao Động Tiểu Bang và Thuế Lương Bổng
Thứ Tư, 7 Tháng Mười, 9 giờ sáng – 3:30 chiều
Bộ Giao Tế Kỹ Nghệ & Bộ Phát Triển Việc Làm California
Miễn Phí

Dùng YouTube để Phát Triển Thương Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Tư, 7 Tháng Mười, 10 – 11 giờ sáng
Go Biz
Miễn Phí

Tìm Khách Hàng/Quản Cáo Sáng Kiến Của Quý Vị (Trên Mạng)
Thứ Tư, 14 Tháng Mười, 8:30 sáng – 12:30 chiều
East Bay SCORE
Giá Thường Lệ: $40; Giá Hạ: $15

Hội Thảo về Luật Lao Động Tiểu Bang và Thuế Lương Bổng
Thứ Tư, 14 Tháng Mười, 9 giờ sáng – 3:30 chiều
Bộ Giao Tế Kỹ Nghệ & Bộ Phát Triển Việc Làm California
Miễn Phí

Đưa Thương Nghiệp Của Quý Vị Lên Mạng Bằng Google
Thứ Năm, 15 Tháng Mười, 10:30 sáng – Trưa
East Bay SCORE
$15

Các Nguồn Tài Nguyên cho Mở Cửa Hoạt Động Lại

Hãy đến website Các Nguồn Tài Nguyên Hoạch Định cho Thương Nghiệp Mở Cửa Hoạt Động Lại của Thành Phố để xem tin tức mới nhất về các nguồn tài nguyên yểm trợ cho thương nghiệp mở cửa hoạt động lại, gồm:

Nếu một trong các nhân viên của quý vị có kết quả thử nghiệm bị nhiễm, xin liên lạc với toán phụ trách Nơi Làm Việc COVID của Quận Alameda tại COVIDWorkplace@acgov.org hoặc gọi số (510) 268-2101 để nộp phúc trình vụ bị nhiễm và nhờ hướng dẫn và những bước kế tiếp. Các thương nghiệp phải thông báo cho Sở Sức Khỏe Công Cộng Quận Alameda về tất cả những trường hợp bị nhiễm COVID-19. Muốn tìn hiểu về các địa điểm thử nghiệm COVID-19 tại Oakland, hãy đến https://www.oaklandca.gov/resources/how-to-get-tested.

Để giúp Thành Phố ước lượng các tác động của COVID-19 đối với thương nghiệp của quý vị và những loại tài nguyên nào hữu ích, xin tham gia Cuộc Thăm Dò Ý Kiến về Việc Mở Cửa Hoạt Động Lại và Phục Hồi Thương Nghiệp ngắn của chúng tôi.

Yểm Trợ Thương Nghiệp Liên Tục

Trang web Tài Nguyên cho Thương Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland có đăng danh sách cập nhật về các nguồn tài nguyên trợ giúp, gồm cả chi tiết về các quyền lợi, cấp khoản, tiền vay và các dịch vụ yểm trợ cho giới tiểu thương, các tổ chức bất vụ lợi và nhà thầu độc lập. Website này được cập nhật đều đặn khi có thêm tin tức, do đó xin đến xem thường xuyên. Chúng tôi khuyến khích quý vị: