Cập Nhật Tài Nguyên Doanh Nghiệp – EWDD Ngày 10 Tháng Bảy, 2020

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động của Thành Phố Oakland sẽ gửi các bản cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ.

Posted: July 10th, 2020 5:52 PM

Last Updated: January 20th, 2021 7:49 PM

Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn tài nguyên có sẵn. Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ có sẵn, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Cho Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Tham Gia Cuộc Thăm Dò Về Việc Mở Lại & Phục Hồi

Để giúp Thành Phố đánh giá các tác động của COVID-19 đối với doanh nghiệp của quý vị và những nguồn tài nguyên nào sẽ giúp quý vị đặt kế hoạch để mở lại và phục hồi, xin vui lòng tham gia Cuộc Thăm Dò Về Việc Mở Lại & Phục Hồi Doanh Nghiệp ngắn gọn của chúng tôi.

Tài Nguyên để Mở Lại

Hãy vào xem trang web Tài Nguyên Hoạch Định để Mở Lại Doanh Nghiệp của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các tài nguyên để hỗ trợ việc mở lại, bao gồm phần hướng dẫn hoạch định của Tiểu Bang và địa phương, thông tin về cách làm sạch/khử trùng và an toàn tại nơi làm việc, một biển báo về việc che mặt có thể in ra cho các doanh nghiệp bằng tám ngôn ngữ và các biển báo Hướng Dẫn Mở Lại mới được Phòng Thương Mại Oakland Metropolitan tạo ra, cùng hợp tác với Oaklandish và Hội Đồng Cố Vấn Phục Hồi Kinh Tế, các biển báo cỡ 11” x 17” để tải xuống bằng bốn ngôn ngữ. Nhận các bản sao được in ra từ bất kỳ Phòng Thương Mại, Địa Hạt Cải Thiện Kinh Doanh hoặc văn phòng Hội Đồng Thành Phố của Oakland.

Hạn Chót Đóng Thuế Lợi Tức Cho Liên Bang & Tiểu Bang Là Ngày 15 Tháng Bảy

Để giúp các cá nhân và doanh nghiệp, chính phủ liên bangtiểu bang đã gia hạn thời hạn khai thuế và đóng thuế từ ngày 15 Tháng Tư đến ngày 15 Tháng Bảy. Việc cứu giúp này cũng bao gồm các khoản thuế liên bang được ước tính (bao gồm cả thuế lợi tức của người tự làm chủ) cho năm thuế 2020 mà lẽ ra phải đóng trước ngày 15 Tháng Tư, 2020.

Việc giúp khai thuế miễn phí cho các cá nhân tự làm chủ và hộ gia đình đủ điều kiện có lợi tức dưới $56,000 một năm được cung cấp thông qua Earn It! Keep It! Save It!

Những người đóng thuế cá nhân nào cần thêm thời gian để nộp sau thời hạn của ngày 15 Tháng Bảy có thể yêu cầu gia hạn khai thuế liên bang bằng cách nộp Mẫu 4868 qua chuyên gia thuế vụ, nhu liệu khai thuế hoặc sử dụng nối kết Free File (Khai Thuế Miễn Phí) tại ww.IRS.gov. Các doanh nghiệp cần thêm thời gian phải nộp Mẫu 7004. Để biết thông tin về việc nộp đơn xin gia hạn với Hội Đồng Thuế Vụ California, hãy truy cập https://www.ftb.ca.gov/file/when-to-file/extension-to-file.html. Đơn yêu cầu gia hạn phải được nộp trước ngày 15 Tháng Bảy. Tiền phạt và tiền lãi sẽ bắt đầu tích lũy trên bất kỳ số tiền chưa thanh toán nào còn lại kể từ ngày 16 Tháng Bảy, 2020.

Hạn Chót Nộp Đơn Xin Vay PPP Được Kéo Dài đến Ngày 8 Tháng Tám

Hạn chót mới để nộp đơn xin tiền vay Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP) là ngày 8 Tháng Tám, 2020. Dữ liệu SBA cho thấy hơn 6,700 doanh nghiệp tại Oakland đã được phê duyệt cho các khoản tiền vay PPP. Nếu quý vị chưa nộp đơn, xin vui lòng làm điều đó ngay hôm nay thông qua một công ty cho vay có tham gia. Nếu quý vị đã bị từ chối bởi một công ty cho vay, hãy liên hệ với một công ty cho vay khác có tham gia ngay hôm nay.

Đây là những khoản vay được tha thứ để giữ nhân viên trong sổ lương và duy trì mức lương. Nếu quý vị đã sa thải nhân viên của mình, khoản vay này tạo cơ hội để thuê họ trở lại.

Những thay đổi đáng kể đã được thực hiện cho Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương.

 • Đòi hỏi ít tiền hơn để trả lương. Ngưỡng đòi hỏi mức tiền lương hiện nay là 60% - cho phép sử dụng tới 40% để trả tiền thuê nhà, thế chấp, tiền lãi và tiền điện nước.
 • Có nhiều thời gian hơn để tiêu tiền. Người vay bây giờ sẽ có 24 tuần để sử dụng quỹ PPP của họ, thay vì ban đầu là 8 tuần.
 • Có thêm thời gian để thuê lại nhân viên. Người vay hiện có đến ngày 31 Tháng Mười Hai để thực thi lệnh tuyển dụng nhân sự để duy trì số lượng nhân viên trung bình họ có trong sổ lương như đã có vào ngày 15 Tháng Hai.
 • Có nhiều thời gian hơn để trả nợ. Đối với những khoản vay không được tha thứ hoàn toàn, người vay hiện có năm năm để trả lại các khoản vay được thực hiện vào hoặc sau ngày 5 Tháng Sáu. Đối với những người có khoản vay được thực hiện trước ngày 5 Tháng Sáu, hãy kiểm tra với công ty cho vay của quý vị về việc ký kết một thỏa thuận để gia hạn thời gian trả nợ của quý vị.


Chủ sở hữu duy nhất, nhà thầu độc lập và người tự làm chủ có thể đủ điều kiện cho các khoản vay PPP.

Cần hỗ trợ để tham gia Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương? Hãy liên lạc với một trong những đối tác hỗ trợ địa phương này.

 • AnewAmerica (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha)
 • Để xin hẹn, hãy gọi số (510) 540-7785 ext. 303 hoặc email ivalerio@anewamerica.org
 • SBDC Quận Alameda (Các cố vấn viên đa ngôn ngữ) Có thể giúp những người không có máy tính
 • Để xin hẹn, hãy vào www.acsbdc.org, email acsbdc@ohlone.edu hoặc gọi điện thoại số (510) 516-4118
 • Tham dự một trong ba phiên họp trực tuyến hàng tuần của SBDC trong Vùng Bắc California về Chương Trình Cho Vay Thiên Tai và Bảo vệ Tiền Lương lúc 10:30 đến 11:30 sáng Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu. Vào thời điểm đã định trước, hãy tham gia tại: https://norcalsbdc.zoom.us/j/835182602
 • Quỹ Cơ Hội đang nỗ lực tìm kiếm các tiểu thương thuộc sở hữu của người Mỹ Gốc Phi Châu là những người không xin được các khoản Vay PPP. Để kết nối với họ, hãy gọi số (888) 720-3215, email ppphelp@opportunityfund.org hoặc vào https://opportunityfund.venturesgo.com/portal/borrowerapplication

Thành Phố Đơn Giản Hóa Việc Cho Phép Sử Dụng Chỗ Ngoài Trời Để Buôn Bán, Ăn Uống

Các ban ngành của Thành Phố đã ra mắt Đạo Luật Về Đường Phố Linh Động để đơn giản hóa tiến trình cho phép lấn chiếm vỉa hè và đường đi. Mục tiêu là thúc đẩy phục hồi kinh tế công bằng bằng cách tạo điều kiện dễ dàng hơn để các nhà bán lẻ, nhà hàng và các doanh nghiệp được cho phép khác sử dụng các phần lớn hơn của vỉa hè, làn đậu xe và đường phố.

Thành Phố Oakland đang giúp các doanh nghiệp đáp ứng các đòi hỏi về khoảng cách vật lý cho khách hàng của họ bằng cách đơn giản hóa các đòi hỏi trong việc cho phép sử dụng:

 • Vỉa Hè hoặc Làn Đậu Xe
 • Làn Giao Thông
 • Các Bãi Đậu Xe Tư Nhân hoặc Các Khu Vực Ngoài Trời Khác Của Tư Nhân
 • Một Xe Tải, Xe Kéo hoặc Xe Đẩy Để Bán Thực Phẩm
 • Bất Động Sản Ngoài Trời Thuộc Sở Hữu Của Thành Phố

Sử dụng lối đi công cộng để có thêm chỗ ngồi, mở rộng chỗ trưng bày hàng hóa hoặc chỗ cho khách xếp hàng. Chúng tôi cũng miễn lệ phí xin giấy phép. Bước quan trọng là xin giấy phép trước khi quý vị bắt đầu, ngay cả đối với những chỗ ngoài trời thuộc sở hữu tư nhân hoặc được thuê mướn – bao gồm cả bãi đậu xe.

Xem phần hướng dẫn cho mỗi cách sử dụng trong năm cách cụ thể tại: www.oaklandca.gov/FlexStreets

Hãy giúp chúng tôi thu thập ý kiến của cộng đồng về Đạo Luật Về Đường Phố Linh Động. In ra và niêm yết một tờ quảng cáo cho cuộc thăm dò bằng văn bản tại: https://www.oaklandca.gov/documents/posters-for-flex-streets-text-survey

Hỗ Trợ Liên Tục Cho Doanh Nghiệp

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các tài nguyên cập nhật, bao gồm thông tin về quyền lợi của người lao động, các khoản trợ cấp, vay mượn và dịch vụ hỗ trợ cho tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận và nhà thầu độc lập, trên trang web Tài Nguyên Cho Doanh Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland. Trang web được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy xin quý vị vui lòng xem xét trang web này thường xuyên. Chúng tôi khuyến khích quý vị: