Cập Nhật Những Nguồn Tài Nguyên Trợ Giúp Thương Nghiệp – EWDD 8 Tháng Năm, 2020

Thỉnh thoảng, Sở Phát Triển Kinh Tế & Lao Động của Thành Phố sẽ gửi tin tức cập nhật cho các thương nghiệp, tổ chức bất vụ lợi, nhà thầu độc lập và các tổ chức hợp tác với chúng tôi để yểm trợ cho họ.

Posted: April 3rd, 2020 3:37 PM

Last Updated: January 20th, 2021 7:50 PM

Sau đây chỉ là sơ lược về các nguồn tài nguyên đang có, muốn biết tin tức về tất cả các chương trình yểm trợ hiện nay, xin đến trang web Tài Nguyên cho Thương Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Hoạch Định Hoạt Động Lại Thương Nghiệp

Bảy Viên Chức Sức Khỏe Vùng Vịnh đang theo dõi mức tiến triển về năm chỉ dấu chính đã được loan báo với lệnh ngày 4 Tháng Năm, để quyết định khi nào cộng đồng chúng ta có thể an toàn bước vào giai đoạn kế tiếp là nới lỏng các hạn chế về trú ẩn trong nhà. Cần khoảng hai tuần để xem ảnh hưởng của các hoạt động mới cho phép dạo gần đây qua các chỉ dấu này. Kết quả khả quan liên tục sẽ là các yếu tố quyết định có nới lỏng thêm hay không.

Vùng Vịnh đã bắt đầu từ gánh nặng bệnh tật nhiều hơn những nơi khác trong tiểu bang, mà có thể có nghĩa là phải áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn những vùng khác trong ít lâu. Như Thống Đốc đã nói, lời loan báo của ông không thay thế Các Lệnh địa phương nếu các lệnh này nghiêm ngặt hơn. Oakland vẫn phải chịu các điều khoản hạn chế nêu trong Lệnh hiệu đính và gia hạn của Quận Alameda đã có hiệu lực ngày 4 Tháng Năm, 2020. Các lệnh tại Vùng Vịnh hiện không cho phép lấy hàng hóa tại lề đường từ các thương nghiệp không thiết yếu, không hoạt động ngoài trời, và không được phép bắt đầu vào Thứ Sáu, 8 Tháng Năm.

Để chuẩn bị cho những hoạt động có thể cho phép lại dần dần trong những tuần sắp tới, Thành Phố đã đăng các nguồn tài nguyên hoạch định tại: https://www.oaklandca.gov/resources/re-opening-resources Một trong các nguồn tài nguyên liệt kê là các nguyên tắc hướng dẫn kỹ nghệ của Tiểu Bang California để giúp các thương nghiệp giảm bớt rủi ro và thành lập một môi trường an toàn, sạch sẽ cho công nhân và khách hàng. Hãy đọc các nguyên tắc hướng dẫn này, tìm các danh sách kiểm điểm cho từng kỹ nghệ và tìm hiểu thêm tại: https://covid19.ca.gov/roadmap/

Các Cơ Hội Xin Cấp Khoản trong Tuần

Quỹ Túi Đỏ Đeo Lưng, được Tổ Chức Spanx by Sara Blakely yểm trợ và GlobalGiving giám sát, sẽ cấp 1,000 ngân khoản trị giá $5,000 mỗi phần cho các nữ doanh nhân tại Hoa Kỳ. Các thương nghiệp và tổ chức bất vụ lợi do phụ nữ thuộc giới đa số làm chủ có số thu nhập mỗi năm dưới $5 triệu, và có ít nhất là 1 nhân viên cho đến dưới 50 nhân viên, và lập thành một thực thể pháp lý sẽ hội đủ điều kiện. Thời gian nộp đơn này chấm dứt vào ngày 11 Tháng Năm.

Cơ Quan Phát Triển Thương Nghiệp của Giới Thiểu Số (MBDA) trong Bộ Thương Mại Hoa Kỳ đang có các cấp khoản để yểm trợ cho doanh nhân và thương nghiệp của giới thiểu số ở nội thành, nhất là các thương nghiệp trong lãnh vực đổi mới kỹ thuật, qua Trung Tâm Đổi Mới Nội Thành cho Doanh Nhân Giới Thiểu Số (MBE). Hạn cuối nộp đơn là 15 Tháng Năm.

Quỹ Phục Hồi Tiểu Thương Verizon/LISC có các cấp khoản đến tối đa là $10,000 để giúp giới tiểu thương, nhất là các doanh nhân người da màu, thương nghiệp của phụ nữ và các cơ sở kinh doanh khác không tìm được nguồn vốn linh động, vừa khả năng tài chánh trong các cộng đồng vẫn thiếu thốn dịch vụ xưa nay. Các cấp khoản này là nhằm bổ túc các thiếu sót cấp bách về tài chánh cho đến khi họ có thể hoạt động lại bình thường hoặc cho đến khi có nguồn tài trợ thường trực hơn. Vòng nhận đơn kế tiếp sẽ bắt đầu vào ngày 14 Tháng Năm.

Tin Tức Cập Nhật về Chương Trình Cho Vay về Tai Họa Tác Hại Kinh Tế

Cơ Quan Điều Hành Tiểu Thương (SBA) đã khuyến cáo Thành Phố là các thương nghiệp nộp đơn xin Vay về Tai Họa Tác Hại Kinh Tế (EIDL) trước ngày 30 Tháng Ba, nay nên nộp đơn lại qua cổng chung trên mạng tại: https://covid19relief.sba.gov/#/ Chương trình EIDL gồm cả một ngân khoản khẩn cấp đến tối đa là $10,000 (tổng số tiền ứng trước được tính theo số nhân viên trước khi xảy ra tai họa; $1,000 cho mỗi nhân viên). Ngay cả dù quý vị quyết định không vay tiền hoặc bị bác đơn, quý vị vẫn giữ lại số tiền ứng trước này làm cấp khoản.

Các Điều Khoản Thuế của Đạo Luật CARES Giúp Bảo Tồn Nguồn Tiền Mặt Chi Thu

Đạo Luật CARES của liên bang có các điều khoản mới về thuế cho các thương nghiệp giúp họ bảo tồn được nguồn tiền mặt chi thu. Phần Các Câu Hỏi Thường Gặp mới của IRS về ba biện pháp thuế giải thích về cách xin.

  • Tín Khoản Giữ Nhân Viên - Tín Khoản Giữ Nhân Viên khuyến khích thương nghiệp tiếp tục thuê nhân viên của họ. Tín khoản thuế có thể hoàn lại tiền này bằng 50% và đến tối đa là $10,000 tiền lương cho mỗi nhân viên lãnh lương của một hãng sở hội đủ điều kiện mà thương vụ của hãng đó đã bị ảnh hưởng tài chánh vì COVID-19. Tín Khoản Giữ Nhân Viên này áp dụng cho tiền lương hội đủ điều kiện trả sau ngày 12 Tháng Ba, 2020, và trước ngày 1 Tháng Giêng, 2021. Muốn biết thêm chi tiết, hãy đến https://www.irs.gov/newsroom/faqs-employee-retention-credit-under-the-cares-act
  • Hoãn Trả Thuế Lương Bổng – Đạo Luật CARES cho phép các hãng sở hoãn ký thác phần thuế An Sinh Xã Hội của nhân viên và những người tự làm việc cho mình hoãn trả các khoản thuế tự làm việc nào đó cho đến ngày 31 Tháng Mười Hai, 2020. Có thể trả số tiền nợ đó trong hai năm sau đó. Muốn biết thêm chi tiết, hãy đến: https://www.irs.gov/newsroom/deferral-of-employment-tax-deposits-and-payments-through-december-31-2020
  • Thua Lỗ Ròng từ Kinh Doanh (NOLs) – Có khoản trợ giúp thuế theo Đạo Luật CARES cho người đóng thuế nào bị thua lỗ ròng từ kinh doanh. Bất cứ thương nghiệp nào khai thua lỗ trong năm thuế 2018, 2019, hoặc 2020, đều có thể tính hồi tố khoản thua lỗ đó ngược về trước năm năm. Hiệu đính đơn khai thuế của quý vị có thể được hoàn tiền lại ngay lập tức. Hãy hỏi nhân viên khai thuế. Muốn biết thêm chi tiết, hãy đến https://www.irs.gov/newsroom/irs-provides-guidance-under-the-cares-act-to-taxpayers-with-net-operating-losses

Yểm Trợ Thương Nghiệp Liên Tục

Trang web Tài Nguyên cho Thương Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland có đăng danh sách cập nhật về các nguồn tài nguyên trợ giúp, gồm cả chi tiết về các quyền lợi cho công nhân và những nguồn tài trợ công và tư và các dịch vụ yểm trợ cho giới tiểu thương, các tổ chức bất vụ lợi và nhà thầu độc lập. Website này được cập nhật đều đặn khi có thêm tin tức, do đó xin đến xem thường xuyên. Chúng tôi khuyến khích quý vị: