Cập Nhật EWDD Ngày 10 Tháng Tư - Các Nguồn Tài Nguyên Quan Trọng cho Thương Nghiệp

Thỉnh thoảng, Sở Phát Triển Kinh Tế & Lao Động của Thành Phố sẽ gửi tin tức cập nhật cho các thương nghiệp, tổ chức bất vụ lợi, nhà thầu độc lập và các tổ chức hợp tác với chúng tôi để yểm trợ cho họ.

Posted: April 3rd, 2020 3:37 PM

Last Updated: January 20th, 2021 7:50 PM

Sau đây chỉ là sơ lược về các nguồn tài nguyên đang có, muốn biết tin tức về tất cả các chương trình yểm trợ hiện nay, xin đến trang web Tài Nguyên cho Thương Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Hãy thuê lại Nhân Viên của quý vị qua Chương Trình Bảo Vệ Nhân Viên

Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương là một chương trình cho vay của SBA đồng thực thi với một số ngân hàng. Đây là số tiền vay có thể được xóa nợ đến tối đa là $10 triệu để tiếp tục thuê mướn nhân viên và duy trì mức lương hiện thời. Muốn được xóa nợ, phải dùng 75% số tiền vay để trả lương nhân viên.

Nếu quý vị đã cho nhân viên nghỉ việc vì bị mất thu nhập và hội đủ điều kiện, khoản tiền vay này cũng là một cơ hội để thuê lại nhân viên. SBA sẽ xóa phần nợ tiền vay được dùng để trang trải 8 tuần lương đầu và một số chi phí khác, kể cả các quyền lợi do hãng sở cung cấp như bảo hiểm sức khỏe, nghỉ phép có lương, tiền thuê, tiền tiện ích và tiền lãi nợ mua nhà. Các sở hữu chủ đơn, nhà thầu độc lập và người tự làm cho mình cũng có thể hội đủ điều kiện. Ngay cả dù thương nghiệp của quý vị đóng cửa vì lệnh Trú Ẩn Trong Nhà, quý vị vẫn có thể dùng Chương Trình Bảo Vệ Nhân Viên để thuê lại và duy trì nhân viên và tiếp tục trả lương cho họ.

Hiện đã có đơn xin qua các viện tài chánh tham gia chương trình. Hãy hỏi ngân hàng của quý vị xem họ có tham gia chương trình này hay không.

Lệnh Tạm Ngưng Đuổi Nhà Được Hội Đồng Thành Phố Thông Qua

Hồi Thứ Sáu, 27 Tháng Ba, 2020, Hội Đồng Thành Phố Oakland đã thông qua một lệnh tạm ngưng đuổi nhà cho người thuê gia cư, tổ chức bất vụ lợi, và tiểu thương (nói chung là các thương nghiệp có ít hơn 100 nhân viên).

Lệnh tạm ngưng này sẽ cấm hầu hết những vụ đuổi nhà, có hiệu lực ngay lập tức và tiếp tục đến hết ngày 31 Tháng Năm, 2020, trừ phi Hội Đồng Thành Phố gia hạn ngày đó. Lệnh tạm ngưng này cũng cấm tăng tiền thuê gia cư nhiều hơn 3.5% (Chỉ Số Vật Giá Tiêu Thụ, hay CPI) và cấm bất cứ lệ phí trả trễ nào có liên quan đến các vấn đề COVID-19 trong các đơn vị gia cư. Lệnh tạm ngưng này không giải trừ bổn phận của người thuê sau này phải trả lại tiền thuê còn nợ.

Toàn bộ bản văn sắc luật này có đăng tại: https://bit.ly/2UQl52b

Hơn nữa, Tòa Thượng Thẩm tại Quận Alameda đã tạm ngưng tất cả những vụ kiện về chiếm ngụ bất hợp pháp (tức là đuổi nhà) cho đến ngày 3 Tháng Năm, 2020. Quý vị có thể đọc tin loan báo của Quận.

Nếu có thắc mắc thì người thuê gia cư và chủ bất động sản có thể liên lạc với Chương Trình Điều Chỉnh Tiền Thuê bằng cách gọi số (510) 238-3721 hoặc gửi e-mail đến RAP@oaklandca.gov . Trên mạng cũng có đăng chi tiết về Chương Trình Điều Chỉnh Tiền Thuê tại https://www.oaklandca.gov/rap.

Người thuê thương mại muốn biết thêm chi tiết và yểm trợ có thể liên lạc với:

Người thuê thương mại và chủ bất động sản có thắc mắc mà không thấy giải đáp ở đây nên gửi thắc mắc đến BusDev@oaklandca.gov và nhân viên Thành Phố sẽ liên lạc với quý vị.

Nộp Đơn Xin Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI) cung cấp một phần lợi tức khi quý vị bị cho nghỉ việc hoặc giảm bớt số giờ làm việc. Nếu quý vị bị mất việc theo một dạng nào đó vì COVID-19, hãy áp dụng những bước sau đây:

 • Nộp đơn xin quyền lợi trong tuần đầu tiên sau khi bị mất việc hoặc giảm bớt giờ làm việc, hoặc càng sớm càng tốt.
 • Nộp đơn trên mạng trước 10 giờ tối ngày thường, trước 8:30 tối Thứ Bảy, và 8 giờ tối Chủ Nhật tại https://edd.ca.gov/Unemployment/Filing_a_Claim.htm, hoặc gọi số 1-800-300-5616 từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa.
 • Hãy chuẩn bị sẵn sàng để cung cấp các chi tiết sau đây:
 • Chi tiết về sở làm mới đây nhất
 • Ngày làm việc cuối cùng và lý do quý vị không còn làm việc nữa
 • Số lương gộp trước khi trừ thuế trong tuần làm việc cuối cùng
 • Chi tiết về tất cả các hãng sở quý vị đã làm việc trong 18 tháng qua
 • Tình trạng quốc tịch

Chương trình Trợ Giúp Thất Nghiệp vì Cơn Đại Dịch (PUA) mới của liên bang sẽ mở rộng thêm Bảo Hiểm Thất Nghiệp để cung cấp quyền lợi cho công nhân làm việc theo từng hợp đồng, nhà thầu độc lập và những người tự làm cho mình, tuy nhiên, EDD không hướng dẫn cách xin quyền lợi mới này. Những người đã dùng hết quyền lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp hoặc không có đủ quá trình làm việc cũng sẽ được PUA cứu xét. Hãy chờ thêm chi tiết.

Nộp Đơn xin Vay Tiền và Tiền Ứng Trước SBA

Chủ thương nghiệp có thể được ứng trước cấp khoản tiền mặt đến tối đa $10,000 khi họ nộp đơn xin Vay Tiền Tai Họa Thiệt Hại Kinh Tế của Cơ Quan Tiểu Thương Hoa Kỳ. Đây là cách xin yểm trợ tài chánh nhanh nhất, chắc chắn nhất cho thương nghiệp của quý vị trong thời gian có cơn đại dịch COVID-19. Đơn xin này, có đăng trên mạng tại Covid19relief.sba.gov, đã được đơn giản hóa. Quý vị có thể hoàn tất đơn xin trong khoảng 20 phút.

Khi nộp đơn trên mạng, hãy chuẩn bị sẵn sàng để cung cấp các chi tiết sau đây:

 • Số Căn Cước Hãng Sở (EIN) hoặc Số An Sinh Xã Hội (SSN) của Sở Hữu Chủ Đơn
 • Số Thu Nhập Gộp cho 12 tháng trước ngày 31 Tháng Giêng, 2020
 • Phí Tổn Sản Phẩm Đã Bán cho 12 tháng trước ngày 31 Tháng Giêng, 2020
 • Mất Mát Tiền Thuê, nếu có, từ Các Bất Động Sản Gia Cư hoặc Thương Mại Vì Tai Họa này
 • Số Nhân Viên tính vào ngày 31 Tháng Giêng, 2020
 • Số trương mục (account number) và mã số (routing number) ngân hàng của quý vị, nếu quý vị chọn ứng trước tiền mặt

Không phải gửi lên mẫu nào. Sở hữu chủ nào quyết định không vay tiền hoặc bị từ chối cho vay vẫn giữ số tiền mặt ứng trước này làm cấp khoản mà không phải trả lại. Thông thường quý vị sẽ nhận được cấp khoản tiền mặt ứng trước trong vòng ba đến năm ngày.

Nếu quý vị cần được giúp, hãy gọi cho SBA tại số 1-800-659-2955 hoặc gửi email đến DisasterCustomerService@sba.gov.

Tổ chức hợp tác trợ giúp tại địa phương là AnewAmerica có thể trợ giúp, bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, theo hẹn để hướng dẫn nộp đơn nếu quý vị gọi số (510) 540-7785 số phụ 303 hoặc gửi email đến ivalerio@anewamerica.org. Các nhân viên cố vấn đa ngữ tại SBDC Quận Alameda cũng có thể trợ giúp quý vị nộp đơn – kể cả nộp đơn trên mạng cho những người không có máy điện toán; muốn xin hẹn, hãy đến www.acsbdc.org, gửi email đến acsbdc@ohlone.edu hoặc gọi số (510) 516-4118.

Những người trước đây đã nộp đơn phải nhận được email của SBA chỉ dẫn cách xin ứng trước tiền mặt.

Các Dịch Vụ cho Thương Nghiệp Giảm Số Nhân Viên & Nhân Viên Sắp Bị Cho Nghỉ Việc

Các thương nghiệp tại Oakland sắp cho nhân viên nghỉ việc có thể liên lạc với toán Đáp Ứng Nhanh của Thành Phố để được cung cấp các dịch vụ phối hợp để trợ giúp nhân viên bị cho nghỉ việc, gồm cả thông tin về cố vấn nghề nghiệp và trợ giúp tìm việc, soạn bản sơ yếu lý lịch và thực tập các khả năng phỏng vấn, thông tin về Bảo Hiểm Thất Nghiệp và nhiều dịch vụ khác. Hãng sở cũng được cung cấp tin tức quan trọng, gồm cả chi tiết về Chương Trình Chia Sẻ Việc Làm của tiểu bang để giúp tối giảm hoặc loại bỏ nhu cầu phải cho nghỉ việc.

Chương trình Đáp Ứng Nhanh do Ủy Ban Phát Triển Lao Động Oakland và nhân viên Bộ Phát Triển Việc Làm (EDD) tiểu bang cùng hợp tác với Trung Tâm Việc Làm cho Người Mỹ của Oakland phụ trách. Trong thời gian có đại dịch COVID-19, các dịch vụ Đáp Ứng Nhanh sẽ được cung cấp trên mạng.

Muốn tiếp nhận các dịch vụ Đáp Ứng Nhanh, hãy liên lạc với Tamara Walker tại twalker@oaklandca.gov hoặc gọi số 510-238-3630.

Giúp Truyền Bá Tin Tức Quan Trọng về COVID-19

Khi Thành Phố loan tin về COVID-19, chúng tôi đã lập ra một kho chứa bản dịch tin tức và hình ảnh dành cho các tổ chức hợp tác và cộng đồng thương nghiệp Oakland sử dụng để giúp truyền bá tin tức quan trọng. Các đề tài hiện nay gồm từ lệnh Ở Nhà và Đậu Xe cho đến Tạm Ngưng Đuổi Nhà và Quét Đường. Xem các nguồn tài nguyên hiện nay tại https://www.oaklandca.gov/resources/outreach-toolkit-for-covid-19