Thành Phố Oakland Thông Báo Việc Cung Cấp Tài Trợ Khẩn Cấp Cho Tiểu Thương với Sự Hợp Tác của Working Solutions

Hôm nay, Thành phố Oakland đã thông báo việc cung cấp các khoản tài trợ khẩn cấp để giúp các tiểu thương dễ bị tổn hại vượt qua những tác động của COVID-19. Các khoản tài trợ này sẽ được điều hành bởi Working Solutions, một Cơ Quan Tài Chánh Phát Triển Cộng Đồng (CDFI) phi lợi nhuận.Share


Posted: March 31st, 2020 3:01 PM

Last Updated: March 31st, 2020 3:54 PM

Was this page helpful?

Report a problem with this page

Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.