Shahla Azimi

Revenue Analyst

Department of Transportation

Email Address: sazimi@oaklandca.gov