Shahla Azimi

Revenue Analyst

Finance Department

Shahla Azimi

Revenue Analyst

Email Address: sazimi@oaklandca.gov