Rodney Woodson

Police Communications Dispatcher

Police Department

Rodney Woodson

Police Communications Dispatcher

Email Address: RWoodson@oaklandca.gov