JoAnne Dunec

Deputy City Attorney IV, Senior

Office of the City Attorney

JoAnne Dunec

Deputy City Attorney IV, Senior

Email Address: jdunec@oaklandcityattorney.org