James Yamashita

Police Officer (PERS)

Police Department

James Yamashita

Police Officer (PERS)

Email Address: jyamashita@oaklandca.gov