Gasper Montoya

Administrative Analyst II

Police Department

Gasper Montoya

Administrative Analyst II

Email Address: gmontoya@oaklandca.gov