Enjema Hudson

Program Analyst II

Economic & Workforce Development Department

Enjema Hudson

Program Analyst II

Email Address: ehudson@oaklandca.gov