Cynthia Jay

Administrative Analyst I

Housing & Community Development Department

Email Address: cjay@oaklandca.gov