Help us make the City’s website work better for Oaklanders. We’re redesigning how Oaklanders access important city services. Complete this 5-10 minute exercise to test how well the new navigation works.

Cập Nhật Những Nguồn Tài Nguyên Trợ Giúp Thương Nghiệp – EWDD 24 Tháng Tư, 2020

Thỉnh thoảng, Sở Phát Triển Kinh Tế & Lao Động của Thành Phố sẽ gửi tin tức cập nhật cho các thương nghiệp, tổ chức bất vụ lợi, nhà thầu độc lập và các tổ chức hợp tác với chúng tôi để yểm trợ cho họ.

Sau đây chỉ là sơ lược về các nguồn tài nguyên đang có, muốn biết tin tức về tất cả các chương trình yểm trợ hiện nay, xin đến trang web Tài Nguyên cho Thương Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Chuẩn Bị cho Nguồn Tài Trợ Bổ Túc cho Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương

Để chuẩn bị cho vòng tài trợ thứ nhì cho Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP) của SBA, chúng tôi khuyến khích các thương nghiệp tại Oakland chuẩn bị nộp đơn từ bây giờ. Chương trình PPP cho vay đến tối đa là $10 triệu để trả lương cho nhân viên, nhanh chóng thuê lại nhân viên và duy trì mức lương cũ và số nợ này cũng có thể được xóa bỏ. Muốn được xóa nợ, 75% số tiền vay phải được dùng để trả lương. Chúng tôi tin rằng sẽ có nhiều thương nghiệp cần đến nguồn tài trợ này và đề nghị nộp đơn sớm.

Tìm một Nguồn Cho Vay PPP

Quý vị phải nộp đơn xin PPP qua một nguồn cho vay có tham gia chương trình này. Hãy liên lạc với ngân hàng của quý vị để hỏi xem họ có nhận đơn hay không, hoặc dùng phương tiện tìm nguồn cho vay của SBA tại www.sba.gov/paycheckprotection/find.

Nếu quý vị là khách hàng của Square, PayPal, hoặc Intuit, nay họ là những nguồn cho vay hợp lệ và quý vị có thể nộp đơn xin vay PPP có thể được xóa nợ qua các website của họ. PayPal đang nhận đơn trong khi chờ tài trợ.


Nếu quý vị đã cho nhân viên nghỉ việc vì mất thu nhập và hội đủ điều kiện, khoản tiền vay này cũng là cơ hội để thuê họ lại. SBA sẽ xóa nợ phần tiền vay được dùng để trả 8 tuần lương đầu và một số chi phí khác, gồm cả các quyền lợi sức khỏe do hãng sở cung cấp, nghỉ phép có lương, phí tổn tiện ích và tiền lời nợ bất động sản. Các sở hữu chủ đơn, nhà thầu độc lập và người tự làm việc cho mình cũng có thể hội đủ điều kiện. Dù thương nghiệp của quý vị đóng cửa vì lệnh Trú Ẩn Trong Nhà, quý vị vẫn có thể dùng Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương để thuê lại và duy trì nhân viên và tiếp tục trả lương cho họ.

Luật mới của liên bang cũng có thể tài trợ thêm cho Chương trình Cho Vay về Tai Họa Tác Hại Kinh Tế của SBA để ứng trước tiền mặt đến tối đa là $10,000. Sở hữu chủ nào quyết định không vay tiền hoặc bị từ chối cho vay vẫn có thể giữ lại khoản tiền mặt ứng trước này làm cấp khoản không phải trả lại. Số tiền ứng trước này sẽ được tính theo số nhân viên của quý vị trước khi xảy ra tai họa (tức là tính vào ngày 31 Tháng Giêng, 2020). Số tiền ứng trước này sẽ cung cấp $1,000 cho mỗi nhân viên đến tối đa là $10,000.

Các Cơ Hội Xin Cấp Khoản trong Tuần

Cấp Khoản Cứu Trợ Tiểu Thương LISC sẽ cấp cho giới tiểu thương các khoản tiền $5,000, $7,500, và $10,000 để giúp họ hoạt động và tiếp tục vẫn là một lãnh vực quan trọng trong nền kinh tế địa phương của họ trong giai đoạn khó khăn này. Các cấp khoản này sẽ yểm trợ cho giới tiểu thương và thương nghiệp bị ảnh hưởng vì Covid-19 trên toàn quốc, nhất là giới tiểu thương trong các cộng đồng thiếu thốn dịch vụ, gồm các doanh nhân người da màu và phụ nữ - và thương nghiệp của cựu chiến binh thường không có nguồn vốn linh động, nhẹ lãi. Thời gian nộp đơn chấm dứt vào ngày 28 Tháng Tư. Tiếng Tây Ban Nha

Cấp Khoản cho Tiểu Thương Duy Trì Nhân Viên sẽ có các cấp khoản $10,000 dành cho các cơ sở tiểu thương có thu lợi nhuận hội đủ điều kiện có từ 2 đến 50 nhân viên và số thu nhập mỗi năm từ $250,000 đến $2 triệu. Thời gian nộp đơn tại California bắt đầu từ ngày 27 Tháng Tư và chấm dứt vào ngày 4 Tháng Năm.

Chương Trình Cấp Khoản cho Giới Tiểu Thương Facebook cung cấp cả cấp khoản tiền mặt và tín khoản quảng cáo trên Facebook. Thời gian nộp đơn chấm dứt vào ngày 6 Tháng Năm.

Thành Phố Oakland, Working Solutions Loan Báo Đã Cấp $500,000 làm Cấp Khoản Khẩn Cấp cho Giới Tiểu Thương

Vào Thứ Tư, ngày 21 Tháng Tư, Thành Phố Oakland và Working Solutions loan báo đã cung cấp các ngân khoản khẩn cấp cho 90 cơ sở tiểu thương có lợi tức quá thấp tại Oakland để giúp họ vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19. Chương Trình Cấp Khoản Khẩn Cấp cho Giới Tiểu Thương của Oakland đã do Working Solutions điều hành, với số $500,000 ngân khoản từ thiện của tư nhân từ Quỹ Cứu Trợ COVID-19 của Oakland mới được thành lập.

Tất cả 90 cấp khoản này đã được dành cho chủ các cơ sở tiểu thương có lợi tức quá thấp, chỉ thu được 35 phần trăm Lợi Tức Trung Vị Khu Vực (AMI) hoặc thấp hơn. Các đặc điểm khác của cơ sở nhận cấp khoản này:

  • 86% số cơ sở này là do người da màu làm chủ
  • 69% số cơ sở này là do phụ nữ làm chủ
  • 84% số cơ sở này thu nhập mỗi năm chưa tới $250,000
  • 22% đã dành cho các chủ cơ sở nộp đơn không phải bằng tiếng Anh
  • 90% các cơ sở này thuê chỗ kinh doanh

Cấp khoản đã được cấp cho các cơ sở thương mại trong khắp Oakland, gồm đa số là thương nghiệp tại các khu East Oakland, Chinatown, West Oakland, Fruitvale, và Downtown. Các cấp khoản này sẽ yểm trợ cho nhiều thương nghiệp khác nhau, từ những cửa hàng bán lẻ, tiệm trang điểm thẩm mỹ, và tiệm nướng bánh cho đến thể dục, sửa xe, và các thương nghiệp liên quan đến nghệ thuật. Muốn biết thêm về các cơ sở nhận cấp khoản, xin đọc bản tin báo chí.

Hãy nghe ba cơ sở nhận cấp khoản cho biết số tài trợ này có ý nghĩa như thế nào cho thương nghiệp của họ.
Tiếng Anh Tiếng Hoa Phổ Thông Tiếng Tây Ban Nha

Có quá nhiều thương nghiệp muốn xin cấp khoản; hơn 900 thương nghiệp đã nộp đơn với Working Solutions để xin 90 cấp khoản, đưa tổng số nhu cầu cần cấp khoản lên hơn $5 triệu. Cần có thêm tài trợ để cấp cho các thương nghiệp yếu thế nhất của Oakland. Muốn tặng biếu cho Chương Trình Cấp Khoản Khẩn Cấp cho Giới Tiểu Thương Oakland, xin đến website của Working Solutions tại www.workingsolutions.org/donate hoặc liên lạc với Working Solutions tại grants@workingsolutions.org hoặc (415) 780-1217.

Khảo Sát Mức Phục Hồi Thương Nghiệp tại East Bay

Liên Minh Phát Triển Kinh Tế East Bay chuyên giữ nhiệm vụ làm nguồn tài nguyên yểm trợ nỗ lực cứu trợ và phục hồi kinh tế khi mà vùng chúng ta vẫn tiếp tục phải vật lộn với COVID-19. Là những người có cơ sở thương mại và lãnh đạo trong vùng chúng ta, East Bay EDA xin quý vị trợ giúp thu thập các dữ kiện thiết yếu về các ảnh hưởng khác nhau đối với thương nghiệp của mình để họ có thể vận động hiệu quả hầu đem lại tài nguyên có thể giải quyết được các nhu cầu quan trọng nhất của quý vị. Việc quý vị tham gia sẽ giúp vùng chúng ta hoạch định hữu hiệu các nỗ lực phục hồi và giúp cho cho các nhu cầu có ưu tiên cao. Xin dành chút thì giờ để điền bản khảo sát tại www.surveymonkey.com/r/eastbaybusinessrecovery.

OAKDoT Muốn Nhận Ý Kiến Đóng Góp về Đường Đi Chậm

Thành Phố Oakland đã thành lập chương trình Đường Đi Chậm (Slow Streets) để đáp ứng nhu cầu cần thêm chỗ cho người dân tại Oakland giữ khoảng cách xã hội khi phải đi làm công việc thiết yếu, và để giảm bớt người đi bộ tại các công viên và đường mòn ngoài trời.

Chương trình Đường Đi Chậm của Oakland đã được thành lập nhanh chóng để đáp ứng tình trạng khẩn cấp COVID-19 chưa từng có và vẫn chưa dứt, và sẽ cần liên lạc và hợp tác với các cộng đồng mà chương trình này muốn phục vụ. Các giải pháp hiệu quả cho người dân tại Oakland cần người dân đóng góp ý kiến và tham gia. Thành Phố đang tìm và mời cộng đồng liên tục đóng góp ý kiến và sẽ làm việc để điều chỉnh cách thực hiện chương trình khi có thể được. Chúng tôi khuyến khích các thương nghiệp điền bản khảo sát tại https://tinyurl.com/oaklandslowstreets.

Yểm Trợ Thương Nghiệp Liên Tục

Trang web Tài Nguyên cho Thương Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland có đăng danh sách cập nhật về các nguồn tài nguyên trợ giúp, gồm cả chi tiết về các quyền lợi cho công nhân và những nguồn tài trợ công và tư và các dịch vụ yểm trợ cho giới tiểu thương, các tổ chức bất vụ lợi và nhà thầu độc lập. Wensite này được cập nhật đều đặn khi có thêm dữ kiện, do đó xin đến xem thường xuyên. Chúng tôi khuyến khích quý vị:

Posted: April 3rd, 2020 3:37 PM

Last Updated: January 20th, 2021 7:50 PM

Was this page helpful?

Report a problem with this page

Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.