Help us make the City’s website work better for Oaklanders. We’re redesigning how Oaklanders access important city services. Complete this 5-minute exercise to test how well the new navigation works.

Các nguồn tài nguyên để giúp Thương Nghiệp của quý vị

Thỉnh thoảng, Sở Phát Triển Kinh Tế & Lao Động của Thành Phố sẽ gửi tin tức cập nhật cho các thương nghiệp, tổ chức bất vụ lợi, nhà thầu độc lập và các tổ chức hợp tác với chúng tôi để yểm trợ cho họ.

Sau đây chỉ là sơ lược về các nguồn tài nguyên đang có, muốn biết tin tức về tất cả các chương trình yểm trợ hiện nay, xin đến trang web Tài Nguyên cho Thương Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Xin Vay Tiền SBA và Ứng Trước Tiền Mặt $10K

Cho Vay vì Tai Họa SBA, còn được gọi là “Cho Vay về Tai Họa Tác Hại Kinh Tế,” là loại cho vay vì tai họa trước đây nhưng mới được thu gọn thủ tục. Đây là cách nộp đơn trên mạng đã được đơn giản hóa rất nhiều tại www.covid19relief.sba.gov. Có thể mất khoảng 20 phút để điền đơn. Một đặc điểm quan trọng của chương trình Cho Vay vì Tai Họa SBA là có thêm cấp khoản ứng trước tiền mặt $10,000, có thể được ký thác vào trương mục ngân hàng của quý vị sau ba ngày. Về phần tiền cho vay thì có lãi suất là 3.75% và có thể trả nợ dài hạn, hoặc với lãi suất 2.75% cho các tổ chức bất vụ lợi. Không có lệ phí hoặc tiền phạt nếu trả trước, và số tiền cho vay có thể thay đổi sau khi nộp đơn. Ngân quỹ này được cung cấp trực tiếp từ Ngân Khố Hoa Kỳ; chúng tôi khuyến khích các thương nghiệp, tổ chức bất vụ lợi và nhà thầu độc lập bị ảnh hưởng hãy nộp đơn.

Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương là chương trình cho vay SBA thứ nhì được lập ra cùng với một số ngân hàng. Có thể bắt đầu nộp đơn từ ngày 3 Tháng Tư, tùy theo viện tài chánh tham gia chương trình. Đây là chương trình cho vay lớn hơn và có thể được xóa nợ đến tối đa là $10 triệu để tiếp tục tuyển dụng nhân viên hoặc nhanh chóng thuê lại nhân viên và duy trì mức lương. 75% tiền vay này phải được sử dụng để trả lương, và SBA sẽ xóa phần nợ được dùng để trả lương cho 8 tuần đầu tiên và một số chi phí khác. Thủ tục nộp đơn xin chương trình này cũng xem chừng sẽ nhanh chóng; trên website của họ có để đơn mẫu để xem; tuy nhiên, viện tài chánh cho vay tham gia chương trình sẽ ấn định các điều kiện xin vay trong đơn của họ.

Nộp Đơn Xin Quyền Lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Nếu quý vị bị mất việc hoặc bị giảm bớt số giờ làm việc vì các lý do liên quan đến COVID-19, quý vị có thể hội đủ điều kiện lãnh quyền lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp. Nếu quý vị là công nhân làm việc theo từng hợp đồng, nhà thầu độc lập hoặc người tự làm việc cho mình, quý vị có thể hội đủ điều kiện theo Đạo Luật CARES và cũng nên nộp đơn xin Bảo Hiểm Thất Nghiệp.

Điều Kiện Thông Báo cho Các Thương Nghiệp Thiết Yếu

Theo Lệnh Trú Ẩn Trong Nhà của Quận Alameda có hiệu lực cho đến ngày 3 Tháng Năm, 2020, Các Thương Nghiệp Thiết Yếu tiếp tục hoạt động phải điền, công bố và thực thi một thể thức giữ khoảng cách xã hội trễ nhất là ngày 3 Tháng Tư, 2020. Dùng mẫu ở Phụ Lục A – Lấy xuống TIẾNG ANH | TIẾNG TÂY BAN NHA | TIẾNG HOA | TIẾNG VIỆT

Quý vị có Tuyển Dụng hay không?

Đối với các thương nghiệp thiết yếu cần gia tăng lực lượng lao động của họ để đáp ứng nhu cầu gia tăng trong thời gian có đại dịch COVID-19, Onwardca.org sẽ giới thiệu những người đang tìm việc với các hãng sở trong thời gian có đại dịch. Dữ kiện nộp sẽ được đúc kết và cung cấp cho các tổ chức phục vụ hợp tác để giúp những người tìm việc có thể đã bị cho nghỉ việc hoặc giảm bớt số giờ làm việc vì cơn đại dịch này. Xin cho biết chi tiết về những việc đang cần người bằng cách dùng mẫu trên mạng này.

Posted: April 3rd, 2020 3:37 PM

Last Updated: January 20th, 2021 7:50 PM

Was this page helpful?

Report a problem with this page

Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.