Valerie Okelola

Program Analyst I

Human Services Department

Valerie Okelola

Program Analyst I

Email Address: vokelola@oaklandca.gov