Vadim Sidelnikov

Deputy City Attorney II

Office of the City Attorney

Vadim Sidelnikov

Deputy City Attorney II

Email Address: vsidelnikov@oaklandcityattorney.org