Toshia Marshall

Manager, Emergency Services

Fire Department

Toshia Marshall

Manager, Emergency Services

Email Address: TSMarshall@oaklandca.gov