Shayna Hirshfield-Gold

Program Analyst III

Oakland Public Works

Shayna Hirshfield-Gold

Program Analyst III

Email Address: shirshfield-gold@oaklandca.gov