Sergey Chernyavskiy

Police Officer (PERS)

Police Department

Sergey Chernyavskiy

Police Officer (PERS)

Email Address: schernyavskiy@oaklandca.gov