Rosa Yamashita

Police Records Specialist

Police Department

Rosa Yamashita

Police Records Specialist

Email Address: ryamashita@oaklandca.gov