Rosa Yamashita

Police Records Specialist

Police Department

Email Address: ryamashita@oaklandca.gov