Oyeshola Olatoye

Director of Housing & Community Dev

Housing & Community Development Department

Email Address: solatoye@oaklandca.gov