Oyeshola Olatoye

Director of Housing & Comm Dev

Housing & Community Development Department

Email Address: solatoye@oaklandca.gov