Jessica Payton

Police Communications Dispatcher

Police Department

Jessica Payton

Police Communications Dispatcher

Email Address: jpayton@oaklandca.gov