Resources

Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 9 Tháng Mười, 2020

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland sẽ gửi những cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 9 Tháng Tư, 2021

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland sẽ gửi những cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Cập Nhật Tài Nguyên Doanh Nghiệp – EWDD Ngày 10 Tháng Bảy, 2020

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động của Thành Phố Oakland sẽ gửi các bản cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ.

Cập Nhật Tài Nguyên Doanh Nghiệp – EWDD Ngày 17 Tháng Bảy, 2020

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động của Thành Phố Oakland sẽ gửi các bản cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ.

Cập Nhật Tài Nguyên Doanh Nghiệp – EWDD Ngày 26 Tháng Sáu, 2020

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động của Thành Phố Oakland sẽ gửi các bản cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn tài nguyên có sẵn. Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ có sẵn, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Cho Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Ceasefire Communications

Our focus is determined using data and real-time intelligence from weekly crime meetings. This allows us to communicate directly with gangs/groups and their associates that are engaged in violence. This direct communication includes Call-Ins and Custom Notifications.

Ceasefire Partners

Oakland's Ceasefire Strategy is collaborative model built upon the combined support of the following partners

Ceasefire Services and Support

Providing services and support to Ceasefire clients is an important priority. The Ceasefire Oakland Partnership also reaches out to families and communities affected by the violence.

CERT FAQ's

Read on to find helpful answers to some of the most frequently asked questions regarding CERT Training in Oakland.