Các Nguồn Tài Nguyên Hiện Có cho Thương Nghiệp

Publish Date: Mar, 22 2020

Download File

Fact Sheet

Thành Phố muốn cung cấp nhiều nguồn tài nguyên để yểm trợ cho các cơ sở tiểu thương và công nhân trong thời gian có đại dịch COVID-19 này.